Stanovy občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám

založeného podľa zák.č. 83/1990 Zb.


Článok I.
Názov občianskeho združenia:

Združenie nesie názov „Na pomoc sirotám a vdovám“

Čl. II.
Sídlo združenia

Sídlo združenia je : Ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Čl.III.
Poslanie združenia

Združenie je dobrovoľným a nezávislým združením občanov zameraným na podporu a pomoc deťom, ktorým zomrel jeden z rodičov na následky pracovného úrazu, najmä v baníctve Združenie je právnická osoba a môže sa samostatne zaväzovať a samostatne nadobúdať práva. Štatutárnym zástupcom spolku je jeho predseda.

Čl. IV.
Ciele občianskeho združenia

4.1. Cieľom občianskeho združenia je podpora a pomoc deťom, ktorým zomrel jeden z rodičov na následky pracovného úrazu, najmä v baníctve. Prioritou združenia je prispievať deťom na výchovu a vzdelávanie, na úhrady školného, rôznych kurzov, škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Matkám menších detí prispievať na poplatky v materských škôlkach ale aj pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok, či ozdravných pobytov. Umožňuje rodinám aj stretnutia, v rámci ktorých sa môžu zoznámiť, prediskutovať svoje problémy a vzájomne si poradiť.
4.2. Tieto ciele realizuje občianske združenie najmä :
a) umožniť deťom z takto postihnutých rodín dosiahnuť vzdelanie, zodpovedajúce ich predstavám a možnostiam,
b) po ukončení vzdelávania pomôcť pri zaradení do aktívneho pracovného procesu na základe získaného vzdelania a to i mimo spoločnosť HBP, a.s.,
c) v odôvodnených prípadoch hľadať vhodné pracovné uplatnenie pre pozostalé vdovy,
d) umožniť deťom z týchto rodín rozvíjať prípadný talent v záujmových oblastiach kultúry a športu,
e) poskytovať všetkým členom postihnutých rodín (manželka, deti) možnosť všeobecnej aj špeciálnej lekárskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, spadajúcich do oblasti vplyvu spoločnosti HBP, a.s., za rovnakých podmienok, ako majú zamestnanci spoločnosti,
f) diferencovane posudzovať potreby podľa sociálneho postavenia rodín a ich možností aj s ohľadom na počet detí a postavenia rodiny v spoločnosti,
g) v spolupráci so zdravotnými poisťovňami umožniť takto postihnutým deťom rekondično-rehabilitačné pobyty,
h) v prípadoch, keď sa bude jednať o dieťa so špeciálnymi zdravotnými problémami, riešiť individuálne pomoc v rámci možnosti občianskeho združenia a jeho členov,
i) minimálne raz ročne zabezpečiť stretnutie týchto detí na spoločnej kultúrno-spoločenskej akcii, špecificky pripravenej vo vzťahu k vekovej kategórii

Čl. V.
Členstvo

5.1. Spolok tvoria
a) riadni členovia
b) čestní členovia
5.2. Riadnym členom spolku môže byť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne súhlasí s členstvom a stanovami občianskeho združenia. Členstvo v občianskom združení schvaľuje predsedníctvo občianskeho združenia. V prípade neschválenia členstva predsedníctvom, s konečnou platnosťou rozhodne zhromaždenie občianskeho združenia dvojtretinovou väčšinou prítomných členov na svojom zasadnutí, na základe predloženej žiadosti. Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku.
5.3. Čestným členom spolku sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvíjanie spolupráce s členmi spolku a má kladný vzťah k baníctvu na Slovensku.
5.4. Členstvo v spolku nemôže byť podmienené pohlavím, sexuálnou orientáciou národnosťou, politickým zmýšľaním, etnickým či spoločenským pôvodom a náboženským zmýšľaním.
5.5. Členstvo sa každoročne obnovuje na základe zaplatenia členského príspevku.
5.6. Zánik a pozastavenie členstva
a) Členstvo v občianskom združení zaniká vystúpením, vylúčením, smrťou alebo nezaplatením členského príspevku.
b) Vystúpenie z občianskeho združenia môže člen vykonať na základe slobodného rozhodnutia. Toto rozhodnutie je však povinný oznámiť písomne Predsedníctvu občianskeho združenia.
c) Pri poškodzovaní záujmov občianskeho združenia, porušovaní jeho stanov a v ďalších odôvodnených prípadoch rozhodne Predsedníctvo o vylúčení člena trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov. Proti vylúčeniu sa člen môže odvolať Zhromaždeniu.

Čl. VI.
Práva a povinnosti členov

6.1. Člen má právo byť informovaný o činnosti a aktivitách občianskeho združenia a jeho hospodárení.
6.2. Člen občianskeho združenia má právo a povinnosť zúčastňovať sa na rokovaniach Zhromaždenia občianskeho združenia, aktívne na ňom vystupovať a slobodne vyjadrovať svoje názory.
6.3. Člen občianskeho združenia má právo zúčastňovať sa volieb orgánov občianskeho združenia a byť volený do týchto orgánov.
6.4. Člen občianskeho združenia je povinný riadiť sa stanovami a dodržiavať ich.
6.5. Člen občianskeho združenia je povinný prispievať svojou činnosťou k naplneniu cieľov združenia.

Čl.VII.
Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:
a) Zhromaždenie
b) Predsedníctvo
c) Dozorná rada

7.1. Zhromaždenie
7.1.1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia. Tvoria ho všetci riadni členovia . Schádza sa raz za rok . Mimoriadne zhromaždenie sa schádza na žiadosť aspoň tretiny riadnych členov, dozornej rady alebo po rozhodnutí Predsedníctva. Zasadnutia zhromaždenia zvoláva predseda.
7.1.2. Zhromaždenie vedie predsedajúci zhromaždenia zvolený nadpolovičnou väčšinou členov Zhromaždenia.
7.1.3. Zhromaždenie volí a odvoláva Predsedníctvo, predsedu predsedníctva a Dozornú radu Spolku, prijíma, mení, dopĺňa a ruší Stanovy Spolku.
7.1.4. Zhromaždenie prerokúva správu o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie, rozhoduje o základných bodoch činnosti na nasledujúce obdobie, rozhoduje o prijatí nových členov o odvolaní proti vylúčeniu riadnych členov, určuje výšku členského príspevku a rozhoduje o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa činnosti Spolku.
7.1.5. Zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov. Ak v určenom čase nie je prítomný potrebný počet členov, prítomní členovia, rozhodnú hlasovaním o presunutí Zhromaždenia na neskorší termín, alebo o jeho preložení na iný termín.
7.1.6. Uznesenia zhromaždenia sú platné, pokiaľ sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
7.1.7. O priebehu a záveroch Zhromaždenia vyhotovuje tajomník zápisnicu a predloží ju na overenie a podpis predsedajúcemu Zhromaždenia a overovateľovi zápisnice.

7.2. Predsedníctvo
7.2.1. Predsedníctvo je výkonným orgánom občianskeho združenia. Riadi jeho činnosť v obdobiach medzi Zhromaždeniami. Schádza sa spravidla raz za dva mesiace. Najmenej však štyrikrát do roka. Predsedníctvo zvoláva predseda. Predsedníctvo má 3 členov : - predseda - podpredseda - tajomník Predseda občianskeho združenia a členovia predsedníctva sú volení na obdobie dvoch rokov. Voľby sa konajú na Zhromaždení spravidla najmenej dva týždne pred ukončením funkčného obdobia Predsedníctva. Voľby vyhlasuje Predsedníctvo najneskôr mesiac pred uplynutím funkčného obdobia.

7.3. Predseda
a) Zastupuje občianske združenie navonok, v jeho mene rokuje a koná. Je volený na obdobie dvoch rokov. Voľby predsedu sú spojené s voľbami Predsedníctva a na jeho voľbu sa vzťahujú ustanovenia ako na voľbu Predsedníctva.
b) Vedie rokovania zhromaždenia, zvoláva a vedie rokovania predsedníctva, dohliada na plnenie ich uznesení a v plnom rozsahu zodpovedá za činnosť a hospodárenie združenia.
c) Môže byť odvolaný nadpolovičnou väčšinou všetkých členov zhromaždenia v prípade, ak sa jeho zapríčinením stane občianske združenie nefunkčné, alebo ak svojím konaním závažne poškodil záujmy a dobré meno občianskeho združenia.

7.4. Podpredseda
Zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti s rovnakými právami a povinnosťami.

7.5. Tajomník
a) Tajomníka menuje predseda združenia spomedzi členov Predsedníctva na obdobie dvoch rokov.
b) Pripravuje materiály na rokovanie Zhromaždenia a Predsedníctva, vyhotovuje z nich zápisnice a spravuje archív, prípadne kroniku združenia.

7.6. Čestný predseda
Má právo zúčastňovať sa zasadnutí zhromaždenia, predsedníctva a dozornej rady. Všetky významné akcie organizované alebo zabezpečované združením sú pod jeho garanciou

8. Dozorná rada
8.1. Dozorná rada je kontrolný orgán občianskeho združenia, ktorý dohliada na jeho činnosť.
8.2. Dozornú radu tvoria najmenej traja členovia. Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen Predsedníctva.
8.3. Dozorná rada je volená Zhromaždením na obdobie štyroch rokov. Predsedu volí dozorná rada spomedzi svojich členov.
8.4. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti občianskeho združenia a kontrolujú, či uskutočňuje svoju činnosť v súlade so Stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8.5. Dozorná rada je oprávnená navrhnúť zvolanie mimoriadneho Zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem združenia.

Čl. VIII.
Hospodárenie spolku

8.1. Finančné a materiálne prostriedky získava občianske združenie z členských príspevkov, sponzorských príspevkov, resp. darov. Členský príspevok je vo výške 20.000,-SK , (slovom dvadsať tisíc korún sl.) ročne.
8.2. Finančné prostriedky možno použiť len na zabezpečenie cieľov združenia. 8.3. Hospodárenie musí byť uskutočňované v zmysle platnej legislatívy.

Čl. IX.
Zánik Občianskeho združenia

9.1. Občianske združenie môže zaniknúť rozpustením alebo zlúčením s iným združením, o ktorom musí rozhodnúť Zhromaždenie najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých svojich členov, ktorých o tom úmysle treba preukázateľne informovať najmenej jeden mesiac vopred.
9.2. Pri zániku združenia bude uskutočnené finančné vysporiadanie, ktoré vykoná likvidátor určený hlasovaním Zhromaždenia.
9.3. O zániku združenia bude Ministerstvo vnútra informované v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a následných predpisov.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

10.1.Pokiaľ niektoré ustanovenie Stanov stratí svoje opodstatnenie, resp platnosť Predsedníctvo spolku je povinné toto prerokovať a navrhnúť Zhromaždeniu potrebné zmeny k odsúhlaseniu.
10.2.Stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie a účinnosť ich schválením Zhromaždením združenia.
10.3. Občianske združenie používa pečiatku s názvom združenia.
10.4. Tieto Stanovy boli schválené na zasadnutí prípravného výboru dňa 8.11.2007.

V Prievidzi dňa : 8.11.2007