Formy pomoci

      Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám podáva pomocnú ruku pri zabezpečovaní rodinnej a detskej rekreácie, pri riešení zamestnania, pri získaní vzdelania detí, podpore ich športových aktivít a v prípade zdravotných problémov je nápomocné pri získaní zdravotných pomôcok alebo poskytnutí príspevku na liečebné pobyty a pod.

Svoje ciele realizuje prostredníctvom týchto aktivít:        

  • umožňuje deťom z postihnutých rodín dosiahnuť vzdelanie, zodpovedajúce ich predstavám a možnostiam,                                
  • po ukončení vzdelávania pomáha pri ich zaradení do aktívneho pracovného procesu na základe získaného vzdelania, a to i mimo spoločnosť HBP, a.s., 
  • v odôvodnených prípadoch hľadá vhodné pracovné uplatnenie pre pozostalé vdovy,
  • umožňuje osirelým deťom rozvíjať talent v záujmových oblastiach kultúry a športu,
  • poskytuje všetkým členom postihnutých rodín (manželka, deti) možnosť všeobecnej aj špeciálnej lekárskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, spadajúcich do oblasti vplyvu spoločnosti HBP, a.s., za rovnakých podmienok, ako majú zamestnanci spoločnosti,
  • diferencovane posudzuje potreby podľa sociálneho postavenia rodín a ich možností aj s ohľadom na počet detí a postavenia rodiny v spoločnosti,
  • v spolupráci so zdravotnými poisťovňami umožňuje osirelým deťom rekondično-rehabilitačné pobyty,
  • v prípadoch, keď sa bude jednať o dieťa so špeciálnymi zdravotnými problémami, rieši individuálne pomoc v rámci možností občianskeho združenia a jeho členov.

Finančné prostriedky na konto občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám je možné zasielať na číslo účtu
9043780001/5600, Prima banka Slovensko.