Občianske združenie Na pomoc sirotám a vdovám

Združenie Na pomoc sirotám a vdovám je dobrovoľným a nezávislým združením občanov zameraným na podporu a pomoc deťom, ktorým zomrel jeden z rodičov na následky pracovného úrazu, najmä v baníctve.


Jeho zakladajúcimi členmi združenia sú:
Vladimír Jánoš - poslanec NR SR,
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.,
Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s.

Prioritou združenia je prispievať deťom na výchovu a vzdelávanie, na úhrady školného, rôznych kurzov, škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Matkám menších detí prispievať na poplatky v materských škôlkach, ale aj pomoc pri úhradách zdravotných pomôcok, či ozdravných pobytov.

Riadnym členom združenia môže byť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne súhlasí s členstvom a stanovami občianskeho združenia. Finančné a materiálne prostriedky získava občianske združenie z členských príspevkov, sponzorských príspevkov, resp. darov.


ÚDAJE K DAROVACEJ ZMLUVE:
Meno: Na pomoc sirotám a vdovám, občianske združenie
Sídlo: Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza
IČO: 42026318
Zastúpenie: JUDr. Tibor Schvartz, predseda


Finančné prostriedky na konto občianskeho združenia Na pomoc sirotám a vdovám je možné zasielať na číslo účtu
9043780001/5600, Prima banka Slovensko.